Standaard Technische Omschrijving

 

1. Algemeen

U kunt ervan overtuigd zijn dat, indien u besluit een woning te bouwen, alles in het werk gesteld zal worden om het gegeven vertrouwen waar te maken. Het streven is, binnen het kader van de aanneemovereenkomst en het bouwbestek, een zo goed mogelijk product te leveren. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen die kunnen voortvloeien uit eisen van de overheid en/of nutsbedrijven.

 

2. Partij-bindende bepalingen

Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door partijen gemaakte afspraken vervat in de aanneemovereenkomst en door de Surinaamse overheid goedgekeurde bouwbestek. Ook algemeen geldende regelingen, reglementen en voorwaarden worden als bepalend voor de rechtsbetrekking met de klant beschouwd.

 

3. Bouwrijp maken

Onder het bouwrijp maken van het perceel wordt verstaan het bouwterrein en –lokatie in een zodanige staat te laten verkeren opdat met de feitelijke bouw kan worden gestart.

Het bouwrijp maken van het terrein is een verantwoordelijkheid van de klant zelf en omvat ondermeer ontbossingswerkzaamheden, ontdoen van puin en wied, ophogen en verdichten van de grond, egalisatie werkzaamheden en eventuele drainage. Voornoemde werkzaamheden kunnen in overleg met de klant worden uitgevoerd, maar vormen geen onderdeel van het bouwbestek.

 

4. Peil en maaiveldniveau

Als peil (P) geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer van de woning. Dit punt is standaard gesteld op circa 40 cm boven het maaiveldniveau. Op aanvraag van de klant kan hiervan worden afgeweken. Als maaiveldniveau geldt het perceelniveau voor de start van de bouw. Vanaf dit niveau worden de hoogtematen uitgezet. Grondaanvulling ter verhoging van het maaiveldniveau zijn voor de start van de bouw niet toegestaan vanwege gevaar van verzakkingen bij ondeugdelijke verdichting. Na afronding van de bouw is de klant vrij het perceel op te hogen. Deze werkzaamheden zijn geen onderdeel van het bouwbestek.

 

5. Grondwerk

Voor het maken van de funderingen en leggen van nutsleidingen en rioleringen, worden de benodigde ontgravingen en aanvullingen verricht. Grondaanvulling vindt plaats binnen de bebouwing tot vloerhoogte en rondom de bebouwing in de funderingssleuven tot maaiveldniveau. Het opvullen van het terrein valt niet hieronder.

 

6. Buitenriolering

De buitenriolering is een gescheiden rioolsysteem voor vuilwater en regenwater.

Het vuilwaterrioolsysteem bestaat uit een septictank en een drainageput voor ontstoppingsmogelijkheden. Het systeem wordt vanuit de drainageput aangesloten op het straatrioleringssysteem. Regenwaterafvoer, keukenafvoer en overige afvoeren van het huis worden middels een apart systeem gezamenlijk rechtstreeks aangesloten op het straatrioleringssysteem. De buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC kunststof.

 

7. Fundering

Tot de fundering behoren alle werken tot de vloer. De fundering start met stroken en schotelplaten van gewapend beton van betonklasse B20 en wapening  klasse FEB400.

Vanaf de fundering tot de vloer worden de wanden opgetrokken in rijen van 6” massieve betonnen bouwstenen. Op vloerhoogte wordt voor versteviging en om scheurvorming te voorkomen een gewapende ringbalk aangebracht. De fundering wordt tot vloerhoogte opgevuld met klinkzand. Alle constructies worden conform door de overheid goedgekeurde bestekstekeningen en -berekeningen uitgevoerd.

 

8. Gevels en dragende wanden

De buitengevels van de woningen worden uitgevoerd in 4” massieve betonnen bouwstenen. De kleur van de stenen is standaard cementgrijs. Andere opties zijn niet mogelijk. De raamopeningen worden met betonspecie afgewerkt. Boven en onder de betonnen kozijnen worden gewapende betonnen lateien aangebracht. De wanden worden afgesloten en aangesloten met een gewapende betonnen ringbalk op dakhoogte. In deze balk worden stalen pennen voorgestort waaraan de dakconstructie wordt bevestigd.

 

9. Daken

De dakconstructie wordt standaard uitgevoerd in hardhout van het houttype Mandioqueira. Gebruik van alternatieve typen met gelijksoortige prestatie is ook mogelijk.

Het gebruik van staal is ook gangbaar maar zal vooraf door de klant bij het uitbrengen van de offerte moeten worden aangegeven.

Alle houten dakelementen worden ter conservering gecarbolineerd of met houtmenie bewerkt. Het dak wordt opgebouwd uit  muurplaten van de afmeting 2”x4”, trekplaten van de afmeting 2”x4”, spantbenen van de afmeting 2”x3” en schoren van de afmeting 2”x3”. Twee gordingen in de afmetingen 1½”x3” worden op de kapspanten aangebracht tegen gordingklossen. Langs alle daken en kappen worden boeiboorden en windveren geplaatst van de afmeting 1”x8”. De dakbedekking bestaat uit trapezium dakplaten 28BG in gekleurde coating. De bevestiging daarvan geschiedt door middel van dakspijkers. Alle te gebruiken houttypen zijn geschikt voor het tropisch klimaat. De dakconstructies worden conform goedgekeurd bestek en overeenkomstig aangescherpte eisen van de overheid uitgevoerd.

 

10. Goten en hemelwaterafvoer

Dakgoten, nokplaten, kraalplaten en gladde platen worden uit het zelfde materiaal en kleur vervaardigd als de dakplaten. De dakgoten worden middels 4” PVC kunstofpijpen verbonden met de regenafvoerputten.

 

11. Vloeren

Onder de te storten betonnen vloer wordt PVC (bouw)folie gelegd tegen doorsijpelende vocht. De vloer wordt gestort met schelpbeton klasse B15 tot een dikte van 10cm. Gewapende zand/grind vloeren zijn ook mogelijk, maar behoren niet tot het basispakket. In de vloer worden vooraf voorzieningen getroffen voor afvoeren. De vloeren worden ter afronding betegeld met dubbelgebakken tegels. Tegels worden met cementspecie bevestigd en de naden worden gevoegd met voegcement.

 

12.  Deuren en ramen

De buitendeuren zijn van gedroogd hardhout van het houttype Kopie of een andere type met een gelijkwaardige prestatie. Deuren en kozijen zijn standaard van de afmeting 90cm bij 210 cm. Kozijnen zijn van het hardhouttype Wane (Louro Vermelho) of een andere type met een gelijkwaardige prestatie. De voordeur bij de ingang wordt voorzien van een glazen inzet of een glasstrook naast de deur. Achterterrassen (voor zover van toepassing) worden voorzien van dubbele hardhouten deuren. Alle te gebruiken houttypen zijn geschikt voor het tropisch klimaat.

 

13. Trappen

De woning wordt naar behoefte voorzien van trappen. Aangezien de woning een hoogte heeft van 40cm boven het maaiveld, is een trap noodzakelijk. In gevallen waarbij de klant wenst over te gaan tot opvulling van het terrein, komt de noodzaak eventueel weg te vallen. De trap wordt opgetrokken uit massieve betonnen stenen en wordt betegeld opgeleverd.

De klant dient bij het opmaken van de bestekstekeningen aan te geven als de trap moet worden opgenomen. De uitvoering geschiedt conform bestekstekening.

 

14. Binnenwanden

Alle binnenwanden worden uitgevoerd in 4” massieve betonnen bouwstenen en afgewerkt met een pleisterlaag van zandcement. De binnenwanden zijn vanaf vloerhoogte minimaal 280 cm hoog tot het plafond.

 

15. Binnendeuren en -kozijnen

De binnendeuren zijn stompe deuren en van massief zachthout van het houttype Soemaroepa of een andere type met een gelijkwaardige prestatie. Kozijnen zijn van het houttype Louro of een andere type met een gelijkwaardige prestatie. De deuren zijn zonder glasopening en hebben een afmeting van 80cm bij 210cm.

 

16. Plafond

De plafondconstructie wordt uitgevoerd met hardhouten plafondhangers en tengels die lopen in beide richtingen. De plafondbekleding wordt uitgevoerd in gipsplaten. Op een nader te bepalen plaats in het plafond wordt een plafondluik van 60cm bij 60cm aangebracht die toegang biedt tot de vliering. De randen van het luik worden met houten lijsten afgewerkt.

Dakuitstekken worden geplafoneerd opgeleverd met PVC schroten. Voor natuurlijke ventilatie van de vliering worden er PVC ventilatieroosters aangebracht.

 

17. Hang- en sluitwerk

Alle deuren worden voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk.

Het hang- en sluitwerk van de binnen- en buitendeuren zijn van roestvaste staal (rvs) met bijbehorende schroeven. De buitendeuren worden voorzien van cilindersloten.

De binnendeuren van het toilet en de badkamer hebben vrij- en bezetsloten.

Alle overige binnendeuren hebben cylindersloten. De draairichtingen van de draaiende delen worden vooraf afgestemd met de klant, maar kunnen enigszins afwijken op grond van richtlijnen van nutsbedrijven.

 

18. Ventilatie

Het ventilatiesysteem van de woning bestaat uit een natuurlijke luchtaanvoer en -afvoer voor de vliering. Dit vindt plaats via ventilatieroosters in de uitstekken van de dak.

De roosters worden aangebracht tegen de PVC schroten waarmee de uitstekken worden geplafoneerd.

 

19. Stukadoorswerk

Alle binnen en buitenwanden van de woning worden glad gepleisterd opgeleverd. Wandoverschotten in de vliering worden niet afgewerkt.

 

20. Schilderwerk

De gehele woning wordt geschilderd opgeleverd in door de klant vast te stellen kleuren. Voor de muren wordt gebruik gemaakt van acrylverf op waterbasis. Kozijnen en deuren worden geverfd met acrylverf op oliebasis. Alle verfmaterialen zijn water- en schimmelwerend en geschikt voor het tropisch klimaat. Alle houten elementen die in aanraking komen met beton of ijzer worden dubbel dekkend geschilderd met loodvrije houtmenie en verf. Bouwelementen in de vliering zijn voor een groot deel met houtmenie behandeld of gecarbolineerd. De overige elementen blijven onbehandeld.

 

21. Binnenriolering

De binnenriolering wordt onder de vloer aangebracht en bestaat uit buizen van kunststof PVC en bijbehorende hulpstukken. De binnenriolering is aangesloten op de volgende toestellen:

 • Keukenaanrecht, eventueel met T-stuk ten behoeve van een vaatwasmachine;
 • Wastafel, bad en/of douche in de badruimte;
 • Wasmachine in de washok;
 • Buitenkraan.

 

22. Waterinstallatie

De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter op het terrein.

De volgende tappunten worden op de koudwaterleidingsnet aangesloten:

 • Douche;
 • Voetkraan in de douche ruimte;
 • Cistern (toilet);
 • Wasbak;
 • Keuken(aanrecht);
 • Buitenkraan.

Alle tappunten worden afgeperst en gebruiksklaar afgedicht.

De installatie van het waterleidingnet geschiedt door een erkend installatiebedrijf.

Het net wordt opgeleverd met goedkeuring van de overheid.

Gangbaar is een aansluiting van een hydrofoor en een waterreservoir. Desgewenst kan de waterinstallatie daarop afgestemd worden. De levering van de hydrofoor en waterreservoir is een verantwoordelijkheid van de klant.

Warmwateraansluiting is niet standaard in het pakket en dient vooraf door de klant te worden aangegeven. De leiding wordt aangelegd vanaf de electrische boiler (ketel) tot de door de klant aan te geven tappunten. De levering van de electrische boiler is een verantwoordelijkheid van de klant.

 

23. Gasinstallatie

De woningen worden standaard geleverd zonder gasinstallatie. Op aanvraag kan er wel een additionele offerte worden uitgebracht. Vanaf een door de klant aan te wijzen lokatie waar de kookgascylinder zal staan, wordt een gasleiding aangelegd naar de aansluitpunt in de keuken waar het kooktoestel zal worden geplaatst. De leidingen worden zoveel mogelijk in de vloer en de wanden weggewerkt. De oplevering vindt plaats met goedkeuring van de overheid.

 

24. Elektrotechnische installatie

De electrotechnische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over meerdere bedrade groepen, naar diverse aansluitpunten. De verschillende aansluitpunten bevinden zich op de volgende hoogtes boven de vloer:

 • Wandcontactdozen woon- en slaapkamers: 30 cm
 • Wandcontactdozen boven aanrechtblad: 125 cm
 • Wandcontactdoos wasmachine: 125 cm
 • Wandlichtpunten: 180 cm
 • Overige wandcontactdozen en schakelaars: 105 cm

Alle elektrapunten worden met inbouwdozen uitgevoerd en worden in de wanden weggewerkt.

De installatie met wandcontactdozen, schakelaars, lichtpunten, aansluitpunten en dergelijke worden door een erkend installatiebedrijf geplaatst. De klant is vrij de lokatie waar de schakelaars en lichtpunten moeten komen aan te wijzen. Deze plaatsaanduiding is indicatief, de werkelijke plaats kan enigszins afwijken op grond van richtlijnen van het nutsbedrijf.

De electrotechnische installatie is standaard gebaseerd op het 127V netwerk.

Additionele aansluiting van 220V is op aangeven van de klant ook mogelijk. De gehele installatie wordt gebruiksklaar opgeleverd met goedkeuringscertificaat van het nutsbedrijf.

 

25. Antenne-, telefoon en alarmaansluiting

Desgewenst kan voor de klant leidingen worden gelegd voor de antenne, telefoon en het huisalarmsysteem. De leidingen zijn van kunststof PVC  en worden zoveel mogelijk in de vloeren en wanden weggewerkt. Een dergelijke aanpak geeft meer woongenot omdat hiermee opbouwleidingen op wanden en het plafond worden voorkomen.

Deze werkzaamheden behoren niet tot het standaard pakket en dient vooraf door de klant te worden aangegeven.

 

26. Alarm en dievenijzer

De woningen worden opgeleverd zonder alarminstallatie en dievenijzer. Op aanvraag kan er wel een additionele offerte worden uitgebracht. Het werk wordt uitbesteed.

 

27. Keukeninrichting

De woningen worden opgeleverd zonder keukeninrichting. Op aanvraag kan er wel een additionele offerte worden uitgebracht. De aansluitpunten voor water, (eventueel) gas en riolering worden gebruiksklaar afgedopt.


28. Tegelwerk

De klant is vrij in de keuze van haar wand- en vloertegels. Er is een uitgebreide keuzemogelijkheid ten aanzien van tegels bij de tegelshowrooms. De offertes worden standaard gebaseerd op dubbelhard gebakken tegels in de prijsklasse van SRD 45,- per m2, tenzij de klant vooraf anders bepaalt. Desgewenst kan de klant kiezen voor duurdere opties middels bijbetaling. Het gehele vloeroppervlak, inclusief terras en trap, wordt betegeld en afgewerkt met voegcement. De wanden van de toilet- en badruimte worden betegeld tot plafondhoogte.

 

29. Sanitair

Het op tekening aangegeven sanitair wordt geplaatst en aangesloten op de riolering.

Het omvat de volgende onderdelen:

 • Toiletcombinatie, met standaard zitmodel;
 • Wastafel, compleet met planchet, spiegel en kraan;
 • Douche met kraan;
 • Overige stop – en tapkranen.

 

30. Erfafscheiding

De woningen worden geleverd zonder erfafscheiding (schutting). Op aanvraag kan er wel een additionele offerte worden uitgebracht voor het bouwen van de erfafscheiding met bijbehorende toegangspoort(en).

 

31. Tuinafwerking

Na afronding van de bouw wordt het terrein opgeschoond en geëgaliseerd.

Inrichting van het terrein maakt geen deel uit van het bouwbestek. Op aanvraag kan er wel een additionele offerte worden uitgebracht voor bestrating en beplanting. Het werk wordt uitbesteed.

 

32. Berging

De woningen worden geleverd zonder berging. Op aanvraag kan er wel een additionele offerte worden uitgebracht voor het bouwen van een bergruimte.

 

33. Schoonmaken en opleveren

Bij de oplevering wordt de woning volledig opgeruimd en bezemschoon opgeleverd. Het terrein wordt ontdaan van bouwpuin en geëgaliseerd. Op aanvraag kan een additionele offerte worden uitgebracht voor zandopvulling tot gewenste hoogte.

 

34. Waarborg-garantieregeling

Grondslag

Bouwhuis Suriname biedt een waarborg-garantieregeling aan haar klanten om te verzekeren dat bouwopdrachten voldoen aan minimale eisen van goed en deugdelijk werk en conform afspraken succesvol worden afgerond. Het risico uit hoofde van deze regeling wordt gedragen door Bouwhuis Suriname, al dan niet tesamen met haar leveranciers.

Omvang waarborg-garantieregeling

Indien de aannemer ondeugdelijk werk heeft geleverd, staat Bouwhuis Suriname garant dat deze deugdelijk wordt hersteld. De extra kosten die hiermee gepaard gaat, wordt gedragen door Bouwhuis Suriname. De herstelgarantie geldt voor de volgende onderdelen:

1. Scheuren

2. Dakconstructie

3. Elektra Installatie

4. Waterleiding Installatie

5. Afvoer/ rioleringssysteem

6. Afwerkingen

 

Ad 1.

Scheurpatronen aan wanden als gevolg van niet goed (niet conform de goedgekeurde bouwtekeningen) uitgevoerde constructie werkzaamheden, zullen worden hersteld. Scheurpatronen als gevolg van grondbevingen vallen niet onder de garantie.

 

Ad 2.

Daklekkages  worden hersteld. Garantie op de dakplaten is afgewenteld op de leverancier.

 

Ad 3. en  Ad 4.

Mankementen in de complete elektra-en waterleiding installatie wordt  nagezien en hersteld.

 

Ad 5.

Lekkages en verstoppingen in de afvoer en rioleringssysteem als gevolg van ondeskundig aanpak  worden opgeheven.

 

Ad 6.

Afbladeren van schilderwerk dat de aannemer kan worden toegerekend, loszitten van tegels, scheuren en kromtrekken van deuren en raamlekkages worden hersteld.

 

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op de waarborg-garantieregeling moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

1. Schade dient te worden gemeld zodra deze zich heeft gemanifesteerd. De klant dient prompt medewerking te verlenen opdat de herstelwerkzaamheden kunnen aanvangen en worden afgerond. Gevolgschade wordt niet hersteld.

2. Bouwhuis Suriname stelt zich niet aansprakelijk voor schade aangericht door derden en of ondeskundig gebruik en handelen.

3. In geval de klant opzettelijk onjuiste mededeling doet, opzet­telijk feiten verzwijgt, of gebruik maakt van enige andere kunstgreep, vervalt de waarborg-garantieregeling automatisch. Indien de  voorgenoemde schade toch is geclaimd, zullen alle kosten voor onderzoek en herstel voor rekening van de opdrachtgever worden gesteld.

4. Van iedere garantie is uitgesloten:

• Kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugde­lijkheid van het gebouwde en de ingebruikneming niet in de weg staan.

• Scheurvorming die het gevolg of mede het gevolg is van droog- of verhardings­krimp van het materiaal of van invloeden van buitenaf voor zover deze scheurvor­ming geen afbreuk doet aan de degelijkheid van het gebouwde.

• Gebreken en schade welke het gevolg zijn van het niet op een juiste wijze onderhouden of door het niet normaal dan wel overeenkomstig de bestemming gebruiken van het gebouwde.

Looptijd regeling

De regeling vangt aan op het moment dat de aannemer met de feitelijke uitvoering van het werk is gestart.  De waarborg-garantieregeling geldt voor een totale periode van 1 jaar na de oplevering verdeeld over de volgende periodes:

 • Herstelperiode 
  Dit is de periode tot drie maanden na oplevering. In deze periode zal Bouwhuis Suriname de gebreken die tijdens de oplevering zijn geconstateerd doen herstellen.
 • Onderhoudsperiode
  Deze periode begint bij de oplevering en eindigt zes maanden na de oplevering. Tekortkomingen die zich tijdens deze periode openbaren zal worden hersteld.

Verborgen gebreken
Als de onderhoudsperiode van een half jaar voorbij is, dan blijft de aannemer nog zes maanden aansprakelijk voor verborgen gebreken (dus 1 jaar na oplevering). Een verborgen gebrek is een gebrek dat u redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken.

35. Algemene bepalingen

 

Tekeningen

De standaard modeltekeningen met plattegrond en gevelaanzichten, zijn bedoeld als schematische voorstelling. Daar waar op de tekeningen huishoudelijke apparaten, meubilair, tuinaankleding etc. staan aangegeven, is dat uitsluitend gedaan ter illustratie. Deze worden niet meegeleverd.

 

Offerte voor de bouw

Indien de klant het standaardmodel  wenst aan te passen of een eigen ontwerp wenst te kiezen, dan kan dit vrijblijvend worden uitgetekend.

 

Voor alle opdrachten -ongeacht standaard model of eigen ontwerp- wordt eerst op grond van de wensen van de klant de prijs voor de bouw bevestigd middels een officiële offerte.

 

De bestekstekening

Aan de hand van de plattegrond tekeningen van de gewenste woning worden de bestekstekeningen gemaakt en vrijblijvend voor goedkeuring aangeboden aan het Ministerie van Openbare Werken. De bestekstekening vormt de basis bij de uitvoeringswerkzaamheden en maakt integraal deel uit van de aannemingsovereenkomst.

 

Verzekeringen

De woningen worden tijdens de bouw vanuit de aannemer niet verzekerd tegen de risico’s van beschadiging, brand of andersoortige calamiteiten. Er worden wel garanties door BouwHuis Suriname gegeven (zie 33.8). Na oplevering van de woning kan de koper de woning zelf verzekeren.

 

Meer- en/of minderwerk

Tijdens de bouw kan de klant afwijken van de aannemingsovereenkomst/bestek en/of de technische bepalingen door additionele werken te laten uitvoeren of juist werken achterwege te laten. Dit valt onder de noemer meer- en minderwerk. Voor meerwerk moeten extra uitgaven worden gedaan. De verrekening daarvan geschiedt door bijbetaling. Voor minderwerk worden bepaalde afgesproken werken achterwege gelaten en moet een bedrag in mindering worden gebracht. Dat vindt plaats door verrekening met de aanneemsom. De zaken omtrent de extra betaling en/of verrekeningen worden schriftelijk vastgesteld.

 

Oplevering

Tijdens de oplevering wordt er samen met de klant of een vertegenwoordiger de woning gecontroleerd ter beoordeling van de volledige en deugdelijke voltooiing van het werk. Hierna vindt de sleuteloverdracht plaats.

 

(Versie 141009)

Onder voorbehoud

Deze technische omschrijving gaat uit van een standaard minimum pakket en kan verschillen naar ontwerp en grootte van de woning.

Terug naar boven ↑

AANBIEDINGEN

Makelaardij

Bekijk onze reclame video

 • facebook logo
 • twitter logo
 • linkedin logo
 • googleplus logo